Obsah

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Obec Hořín (dále jen „Obec“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Obec je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Obec Hořín
Hořín 19, 276 01 Hořín
telefon: +420 315 622 266
e-mail: ou@obechorin.cz
ID datové schránky: 3nkaj4h

Účel zpracování osobních údajů

Obec jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem výkonu samosprávy. 

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro splnění právních povinností, které se na Obec vztahují (např. vyřizování podnětů a žádostí o informace),
 • pro splnění smlouvy mezi Obcí a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí),
 • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena (např. kontaktní údaje členů orgánů Obce pro zajištění komunikace s občany),
 • pro ochranu práv a oprávněných zájmů Obce, jako je ochrana osob a majetku města, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).

  Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

  Další informace 

  Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

  Při zpracování osobních údajů obcí nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Obec na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Václav Šmíd

Tel. 776 661 186

e-mail: info@milwen.net

 

Směrnice obce Hořín v rámci GDPR

Směrnice pro práci s osobními údaji

Směrnice o ochraně dat zpracovaných výpočetní technikou

Záznamy o činnostech na obci Hořín